Kommunalvalg i Skive 1970-2001

Indledning

Forløberen for den nuværende Skive kommune blev dannet i 1970 og eksisterede frem til 2006. den opstod som en sammenlægning af Skive Købstadskommune og en række små sognekommuner i oplandet. Årsagen til denne sammenlægning var, at der gennem 1960’erne skete en rivende udvikling af velfærdssamfundet. Det betød større behov for en ny ensartet kommunal styrelse, så både by- og landkommuner kunne tilbyde borgerne det samme serviceniveau.

Valget i 1970 blev det første til den nye sammenlagte kommune, imens valget i 2001 blev det sidste. I 2005 var der en ny kommunesammenlægning på vej, hvorved valget i 2005 havde som formål at få valgt sammenlægningsudvalget, som fra 2007 blev den nuværende kommunes første byråd.

I det følgende gives en gennemgang af kommunalvalgene og det politiske spil fra 1970 til 2001 og dermed alle de valg, der vedrørte den gamle Skive Kommune inden skabelsen af den nuværende kommune.

Kommunalvalget 1970

Det første kommunalvalg efter kommunesammenlægningen blev afholdt 3 marts 1970. det var samtidig det første kommunalvalg, hvor Socialdemokraterne stillede op uden Woldhardt Madsen som borgmesterkandidat. Woldhardt Madsen trak sig tilbage som borgmester i 1967 og overlod posten til sin partifælle Peter Kjærgaard, der således også nåede at blive Skive Købstadskommunes sidste borgmester inden sammenlægningen i 1970.

Valget var præget af at SF var splittet i to, hvor der var opstået en liste ledet af Tage Sand Kirk ved navn “Socialistisk Arbejderliste” som stillede op mod SF.  Dette betød, at vælgerne stemte på de fire “gamle” partier og derved mistede SF deres ene mandat i byrådet grundet splittelsen. Derudover var der interesse i, hvorvidt folk på lokalet ville være “loyale” overfor deres tidligere sognerådsformænd og om dette kunne spille ind på valgresultatet. Valget store vinder blev Socialdemokratiet og borgmester Peter Kjærgaard. Han satte ny personlig rekord med antal personlige stemmer med 1.537 stemmer. Dermed kom der ti socialdemokrater ind i det nye byråd.

Kommunalvalget 1974

Kommunalvalget i 1974 blev en stemmemæssig nedtur for Socialdemokratiet med et tab på næsten en fjerdedel af stemmerne. Kun valget i 1997 skulle senere vise sig at være dårligere for Socialdemokraterne. Det var fra forskellige faggrupper og arbejderorganisationers side utilfredshed med, at Socialdemokraterne havde fjernet sig fra de gamle socialdemokratiske værdier og derfor opstilledes der en ny liste “Arbejdernes Fællesorganisation” – som sammen med SF kom ind i byrådet. Borgmester Peter Kjærgaard ønskede dog ikke, at sidde på disse mandater og lavede i stedet et valgforbund med Venstre og Konservative.

Kommunalvalget 1978

Bruddet, der opstod mellem Socialdemokratiet og Arbejdernes Fællesorganisation, blev i løbet af 1976 helet. På yderste venstrefløj genopstillede Kommunisterne, idet Fællesorganisationens og Frie Socialisters lister ikke længere var opstillede. Kommunisterne indgik da valgforbund med SF. På højrefløjen opstillede Fremskridtspartiet for første gang, efter at de havde oprettet en lokalafdeling i Skive i 1975. Valget i 1978 blev kendetegnet ved et stort nederlag til Radikale Venstre, der mistede to mandater. Kristeligt Folkeparti tabte ligeledes. Sejrherrerne på den borgerlige side blev Fremskridtspartiet, der fik valgt gårdejer Svend Åge Fauerholdt ind og Konservative, der genvandt et mandat og fik major Søren E. Andersen valgt ind (han blev senere borgmester 1998-2001). Derudover gik Socialdemokraterne frem og havde igen ni mandater, dog fik SF og DKP også fremgang og fik to mandater, hvilket Socialdemokratiet ikke brød sig om. Der blevet lavet valgforbund med Radikale Venstre og Konservative.

I øvrigt blev perioden efter valget i 1978 kendetegnet af, at man begyndte at sondere terrænet for, hvem der skulle overtage borgmesterposten efter borgmester Peter Kjærgaard, der i juli 1978 fyldte 70 år, altså inden kommunalvalget i november 1978. I perioden var der flere kampvalg. Først et opgør mellem den hidtidige formand for Socialdemokratisk forening – lærer Erik Madsen og studielektor Helge Stavnsbjerg – Sidstnævnte vandt, men fratrådte igen 1980. Herefter fulgte et nyt kampvalg i Socialdemokraterne mellem Erik Madsen og skoleinspektør Knud Olsen, som sidstnævnte vandt.

Men også hos Konservative Folkeparti var der opgør mellem de “gamle” anført af direktør Erik Paaske og de “nye” anført af major Søren E. Andersen. Striden drejede sig om, hvorvidt der skulle oprettes et selvstændigt planudvalg, således at man ifølge S.E. Andersen kunne få nogle økonomiske overvejelser, der blev mere langsigtede. Det endte med, at S.E. Andersen blev opstillet som spidskandidat til valget i 1981 og Viggo Paaske meldte sig ud af Konservative og blev “borgerlig løsgænger”. Han stillede i 1981 op på en tværpolitisk borgerliste.

Kommunalvalget 1981

Dette valg var specielt, idet man oplevede, at den siddende borgmester (Peter Kjærgaard) ikke genopstillede. I stedet satte Socialdemokratiets spidskandidat, skoleinspektør Knud Olsen ved dette valg ny rekord i antal personlige stemmer. Det var medvirkende til, at Socialdemokratiet kunne bevare sine ni mandater. I øvrigt øgede SF sit stemmetal med 50%, hvilket dog stadig kun gav to mandater. Splittelsen i Konservative Folkeparti fik ikke betydning idet partiet fik fremgang på 25% og gjorde S.E. Andersen til viceborgmester. Ellers forblev mandatfordelingen den samme som ved valget i 1978, dog fik Radikale Venstre, Venstre og Fremskridtspartiet små tilbagegange.

Kommunalvalget 1985

Valget i 1985 var kendetegnet ved, at antallet af partier var skrumpet lidt ind – fra ni til syv – idet Kristeligt Folkeparti og Viggo Paaskes liste ikke genopstillede. Valget bar præg af Socialdemokratisk fremgang, hvor partiet erobrede et tiende mandat. Også SF gik frem og herefter kunne “de røde” mønstre et flertal på 56,5%. Et sådant flertal var ikke set siden 1946. Dog gik også Konservative frem og erobrede et fjerde mandat, hvilket nok skyldtes, at Konservative siden 1982 havde været regeringsparti under ledelse af Poul Schlüter. Taberne ved valget blev Radikale Venstre, der for første gang var under 10% af de afgivne stemmer ved et byrådsvalg i Skive. Partiet bevarede dog Gunnar Jensens post som formand for teknik og miljøudvalget. Den anden store taber blev Fremskridtspartiet, der også på landsplan var i krise grundet intern splittelse og en fængslet partistifter.

Kommunalvalget 1989

Også ved dette kommunalvalg valgte den siddende borgmester – Knud Olsen – ikke at genopstille, hvilket åbnede op for et kampvalg, som først stod mellem børnehaveklasse leder Jonna Stavnsbjerg og lektor John Bech Thomsen, hvor sidstnævnte umiddelbart fik flest stemmer. Grundet uklarheder om afstemningsreglerne og en efterfølgende længere pause af mødet, blev der afholdt et nyt opstillingsmøde, nu med tre kandidater, de to førstnævnte samt Erik Madsen. Det endte med sejr til Jonna Stavnsbjerg. Selve valget endte ligeledes med sejr til Socialdemokratiet og Jonna Stavnsbjerg med 45 % af de afgivne stemmer. Også Fremskridtspartiet fik en succes idet Svend Aage Fauerholdt genvandt sit mandat, derimod blev SF og Radikale Venstre de store tabere. For SF betød det et mistet mandat, så man nu var nede på et enkelt mandat. Socialdemokraterne kunne nu fortsætte traditionen med at fordele diverse udvalgsposter med de borgerlige partier.

Kommunalvalget 1993

Kendetegnet ved dette valg var, at et flertal i Viborg Amtsråd havde besluttet at flytte to afdelinger af Skive sygehus til Viborg sygehus (fødeafdelingen og kar-thorax) hvilket medførte en voldsom bølger af protester på hele Skiveegnen. Og dette gik hårdt ud over Socialdemokraterne, der tabte halvdelen af stemmerne fra sidste valg og to mandater. En del af disse tabte stemmer gik til SF, der igen nu havde to mandater i byrådet. I 1993 så man også et skifte i den borgerlige fløj. Konservative mistede deres status som største borgerlige parti i Skive kommune til fordel for Venstre. Venstre var også på landsplan i fremgang, mens Konservative grundet Tamilsagen og Schlüters afgang som statsminister var i tilbagegang.

Godt nok havde Socialdemokratiet ved dette valg i 1993 tabt flertallet i byrådet, men kunne grundet støtte fra SF bevare Jonna Stavnsbjerg som borgmester. SF fik sin første udvalgspost med Gert Ringgaard, der blev formand for plan- og bygningsudvalget. Ny viceborgmester blev i øvrigt Peder Christian Kirkegaard. Han blev sidenhen valgt som borgmester i 2013.

Kommunalvalget 1997

Dette valg blev præget af, at der var opstået flere sager, der belastede Socialdemokratiet. Skive havn kom i finansielle problemer, Skive sportscollege måtte lukke og ruteflyvningen fra Skive lufthavn ved Vinkel blev en decideret fiasko. Det betød, at der fra borgerlig side med Svend Aage Fauerholdt (der nu repræsenterede Dansk Folkeparti) i spidsen blev afkrævet besparelser på budgettet, hvilket Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre ikke ønskede. Valget endte med at flertalspartierne (Soc.dem., SF og Radikale Venstre) ikke kunne enes og dermed var vejen banet for, at de borgerlige partier, nu også med Centrum-Demokraterne (der var opstillet for første gang siden 1978) kunne lave valgforbund. Det gav major Søren E. Andersen fra Konservative posten som borgmester – den første borgerlige borgmester i Skive siden 1927. Søren E. Andersen valgte dog allerede i god tid før valget i 2001 ikke at genopstille.

Kommunalvalget 2001

Ved dette valg kunne vælgerne i Skive kommune vælge mellem hele fem borgmesterkandidater. Socialdemokraterne stillede med Per B. Jeppesen (byrådsmedlem siden 1982). Venstre stillede med Peder Christian Kirkegaard, Radikale Venstre med skoleinspektør Martin Bach-Vilhelmsen. SF stillede med byrådsmedlem Leif Hermann og Konservative med revisor Frits Malling Sørensen.

Dette kommunalvalg blev speciel på flere måder. Det var første gang, at kommunalvalg, amtsrådsvalg og Folketingsvalg blev afholdt på samme dato. Derudover så man i Skive valgforbund, der var baseret på rød og blå blok, som man kender det fra landspolitik. Sidste punkt, der gjorde dette valg særligt speciel var, at valget i 2001 var det sidste valg, hvor byrådet kom til at sidde i hele valgperioden i denne kommunestørrelse inden den næste sammenlægning,

Selve valget endte med en sejr til valgforbundet Soc.dem. – Rad. V. -SF med 52,4% af stemmerne mod 47,6 til det borgerlige forbund (VKO) og med en mandatfordeling der hed 11-10 i S-R-SF’s favør. Dette gav Per B. Jeppesen posten som borgmester i Skive, men Soc.dem. måtte give tunge udvalgsposter til Radikale Venstre og SF. Venstre fik tillige viceborgmesterposten.

Se også

Skives borgmestre

 

Kilder

Skive Kommunes historie fra 1940-2003, bind III, s. 406-408, Skive Museums Forlag, s, 406-418